February 26, 2024 3:18 am
Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM TL Entrega Sertifikadu Apresiasaun ba Funsionariu iha RAEOA

Prezidente Autoridade RAEOA no ZEESM TL Entrega Sertifikadu Apresiasaun ba Funsionariu iha RAEOA

RAEOA; 21 Novembru 2023

S. E Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oé-cusse Ambeno, (RAEOA) no Zona Espesial Ekonomia Sosial no Merkadu (ZEESM TL) Sr. Arsénio Paixão Bano, hamutuk ho membru Autoridade realiza seremonia entrega sertifkadu apresiasaun ba Diretores Rejionais, Xefe Departamentu no funsionariu iha Gabinete Prezidente Autoridade Oébau.

Distribuisaun sertifikadu apresiasaun ne’e, bazeia ba desizaun Prezidente Autoridade ho membru Autoridade ne’ebé deklara publikamnete kona-ba rezignasaun ho asuntu importante rua maka husu aselera Primeiru Ministru ba nomeisaun Prezidente Autoridade foun atu defende diskusaun debate orsamentu jeral estadu tinan fiskal 2024 ne’ebé sei hahu iha loron 24 fulan novembru. No aproveita oportunidade enkoraja diretores xefe departamentu no funsionariu hotu iha RAEOA atu kooopera servisu hamutuk hodi lori RAEOA ba oin.

Nia argumenta distribuisaun sertifkadu apresiasaun ne’e atu valoriza esforsu tomak Diretores rejionais, Xefe Departamentu no funsionariu ne’ebé durante tinan hirak nia larak servisu hamutuk to’o minutu ohin, dala wain iha naksalak ba orientasaun servisu sira ne’e hotu husu agradese ba kooperasaun ba servisu hotu.

Iha dader ne’e ha’u husu ita bo’ot sira tanba karik hoseik rona ona informasaun ha’u ho membru Autoridade tomak hato’o ami nia karta rezignasaun ho razaun ita barak iha ne’e hein hela atu atu troka ha’u, sira balun hanoin ha’u ne’e lakohi tun hosi Prezidente Autoridade maibé ha’u informa ba ita bo’ot sira katak ha’u haruka karta ba Primeiru Ministru ne’e iha loron 01 Jullu tinan 2023 depois de tomada depose IX Guvernu Konstitusional, karta hatete buat tolu maka felisita Guvernu da sia (IX) felisita Primeiru Ministru no daruak hoto’o ba Primeiru Ministru kona-ba prontidaun Autoridade RAEOA nian atu koopera servisu no asegura servisu ne’ebe IX Guvernu intende atu kontinua halo ba ita nia rai, no terseiru ha’u mos hatete ba Primeiru Ministru katak ha’u ho membru Autoridade hotu ami prontu atu simu ema foun ka troka no prontu atu ajuda tranzisaun servisu ba lideransa ida foun mai RAEOA.

Biar nune’e lasimu resposta ruma to’o ohin loron aprovasaun revogasaun lei iha Parlamentu Nasional ne’ebé liu ona no loron 120 dias guvernu nia servisu agora konta hamutuk 140 dias liu entaun ha’u ho membru Autoridade sira koalia diak liu desidi tulun Primeiru Ministru nia desizaun atu aselera desizaun ho halais prosesu nomeiasaun ema foun ka estrutura foun atu ajuda halo trazisaun diak liu.
Razaun sira seluk tanba semana ida tan sei tama ba diskusaun orsamentu jeral estadu ne’ebé sei hahu iha loron 24 fulan novembru, tanba ne’e presiza nomeia ema foun hodi defende orsamentu RAEOA nian.

Iha biban ne’e atual Prezidente Autoridade enkoraja Diretores, Xefe Departamentu no funsinariu hosi divizaun hotu atu koopera servisu hamutuk hodi bele lori RAEOA ba oin. Ema Oé-cusse presiza unidade no lolo liman ba malu hodi kontinua servisu ho Autoridade foun ne’ebé sei nomeia mai iha RAEOA atu kontinua servisu ne’ebé on goin liuliu infraestrutura, sauðe, edukasaun agrikiultura no seluk tan.

Média GPA
José Mala

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comentário
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top

V i s a u n

Estabelesimentu área espesiál ekonomia merkadu sosiál nian ne’ebé sei funsiona hanesan incubator ba governasaun polítika governasaun nian ne’ebé bele implementa hanesan instrumentu hodi lori dezenvolvimentu globál no Integradu Republika Demokratika Timor-Leste.

M i s a u n

Kria, jere no promove área espesiál sira ekonomia sosiál nian ho modelu governasaun nian ne’ebé bele funsiona hanesan polítika dezenvolvimentu sustentavel, investimentu sustentavel no atrativu, bazeia ba konseitu entreprende, dinámika no inovasaun ne’ebé bele implementa.

O b j e t i v o

Not Found

S t r u t u r a

Sr. Arsénio Paixão Bano
Presidente da Autoridade da RAEOA – ZEESM TL
Sra. Leonia da Costa Monteiro
Sec.Reg. Adjunta para Reforço Instituçional
Sr. Maximiano Neno
Sec.Reg. Adjunto para Assuntos Sociais
Sra. Abelina da Costa
Sec.Reg. para Educação e Solidariedade Social
Sra. Elisa Maria Maniquin
Sec.Reg. para as Finanças
Sr. António Helmenegildo da Costa
Sec.Reg. para Assuntos de Terras e Propriedade
Sr. Martinho Abani Elu
Sec.Reg. para a Administração
Sr. José Eta
Sec.Reg. para a Agricultura
Sr. Manuel da Costa
Sec.Reg. para a Saúde
Sr. Pedro da Cunha B da Silva
Sec.Reg. para o Comercios e Industrias