February 24, 2024 3:10 pm
Prezidente Autoridade Partisipa Lansamentu Programa Hatutan iha RAEOA

Prezidente Autoridade Partisipa Lansamentu Programa Hatutan iha RAEOA

RAEOA: 16 Agustu 2023
Sua Exelensia Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesiál Oé-cusse Ambenu (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonómia Sosiál Merkadu (ZEESM) Timor-Leste Arsénio Paixão Bano, partisipa iha lansamentu programa HATUTAN iha RAEOA hamutuk ho Diretór CARE International, Diretóra Mercy Corps, no reprezentante husi Embaixada Estadus Unidus Amérika, iha kuarta-feira ne’e, ofisialmente lansamentu programa HATUTAN iha RAEOA iha Otél Oéupu.
Prezidente Autoridade mós agradese apoiu programa HATUTAN iha RAEOA só atu reforsa de’it programa ne’ebé la’o hela. Iha biban ne’e husu ema hotu atu aproveita oportunidade liuliu profesór sira atu servisu hamutuk ho CARE International, Mercy Corps, no Embaixada Estadus Unidus Amérika, ba implementasaun programa ne’e hodi hetan susesu. Tanba programa HATUTAN nia benefísiu ba ita-nia oan sira rasik.
RAEOA iha esforsu makas investe ba edukasaun kria kondisaun infraestrutura báziku ba labarik sira, hosi eskola pre-eskolár, EBC, inklui sentru formasaun profesór. Aleinde ida ne’e, iha programa governu nian ba nutrisaun labarik sira hanesan merenda eskolár, bolsa da mae, bolsa da mae jerasaun foun, bolsa meritu, hosi programa hirak ne’e la susesu tanba falta koordenasaun, jestaun, kontrolu, no monitorizasaun. Entaun profesór sira presiza servisu makas tanba nasaun atu di’ak profesór sira tanba matenek tenke iha saúde di’ak, ho kualidade.
Programa HATUTAN hetan ona fundu husi Departamentu Agrikultura, Estadus Unidus Amérika no lidera husi CARE International iha Timor-Leste hamutuk ho Mercy Corps. Governu Estadus Unidus Amérika nia asisténsia koordena husi Embaixada Estadu Unidus Amérika iha Timor-Leste no implementa ona liu husi Memorandu Entendementu ho Ministériu Edukasaun no kolabora ho Ministériu Administrasaun Estatál, Ministériu Saúde no Ministériu Agrikultura no Peska. HATUTAN halo estensaun atividade ba iha Munisípiu Ainaro, Ermera, Manatuto no RAEOA husi 2023 to’o 2027.
Programa HATUTAN ho totál fundu $53 millaun ba períodu tinan sia sei servisu iha hadi’ak literasia alunu pre-eskolár no primária, programa merenda eskolár, no hadi’ak saúde, nutrisaun no dieta husi alunu no komunidade sira nian, no harii grupu rai no empresta osan iha eskola nia komunidade iha RAEOA, Ainaro, Ermera, Manatuto. Iha RAEOA, HATUTAN servisu hamutuk ho Sekretáriu Rejionál ba Edukasaun no Solidariedade Sosiál atu implementa atividade sira. HATUTAN sei suporta programa merenda eskolár iha eskola pre-eskolár no ensinu báziku sira no implementa pakote kompletu husi atividade iha eskola 47 iha área rurál no remota (pre-eskolár haat no ensinu báziku 43) iha sub-rejiaun haat iha RAEOA no sei fó benefísiu to’o totál alunu 20.000 iha RAEOA.
Programa refere implementa hosi CARE tanba hanesan organizasaun dezenvolvimentu no umanitária internasionál ne’ebé servisu ona iha Timor-Leste husi 1994. Ho programa sira ne’ebé halo iha territóriu nasaun tomak, CARE servisu ho parseiru atu salva vida, halakon kiak no hetan justisa sosiál.
CARE servisu ho remota sira, komunidade iha rurál no parseiru sosiedade sivíl sira atu kombate dezigualdade jéneru, hanesan hatudu ona katak ida ne’e maka dalan efetivu liu atu kria rezultadu dezenvolvimentu ne’ebé sustenta.
Garantia moris di’ak no lian ida ba feto no labarik-feto iha rurál, dezvantajen área sira maka iha fuan husi CARE nia servisu. Ida ne’e maka susesu ne’ebé iha área prioridade husi Edukasaun, Haforsa Ekonomia Feto, Saúde, no Promove Feto nia Lian iha sosiedade liu husi programa dezenvolvimentu no umanitária sira.
Programa HATUTAN hetan suporta fundu husi governu Estadus Unidus Amérikaliu husi Departamentu Agrikultura (USDA), no koordena husi Embaxada Estadus Unidus Amérika iha Timor-Leste. Programa HATUTAN implementa ona husi CARE, Mercy Corps, no Water Aid iha parseiru ho Ministériu Saúde, Ministériu Administrasaun Estatál, Ministériu Agrikultura no Peska, no Ministériu Edukasaun (ME). Programa tuir giaun Memorandu Entendimentu entre ME no CARE no buka atu hadi’a rezultadu literasia ba alunu sira iha Pre-eskolár no Ensinu Báziku no mós hasa’e prátika ne’ebé di’ak iha saúde, nutrisaun no hahán iha eskola no komunidade.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comentário
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top

V i s a u n

Estabelesimentu área espesiál ekonomia merkadu sosiál nian ne’ebé sei funsiona hanesan incubator ba governasaun polítika governasaun nian ne’ebé bele implementa hanesan instrumentu hodi lori dezenvolvimentu globál no Integradu Republika Demokratika Timor-Leste.

M i s a u n

Kria, jere no promove área espesiál sira ekonomia sosiál nian ho modelu governasaun nian ne’ebé bele funsiona hanesan polítika dezenvolvimentu sustentavel, investimentu sustentavel no atrativu, bazeia ba konseitu entreprende, dinámika no inovasaun ne’ebé bele implementa.

O b j e t i v o

Not Found

S t r u t u r a

Sr. Arsénio Paixão Bano
Presidente da Autoridade da RAEOA – ZEESM TL
Sra. Leonia da Costa Monteiro
Sec.Reg. Adjunta para Reforço Instituçional
Sr. Maximiano Neno
Sec.Reg. Adjunto para Assuntos Sociais
Sra. Abelina da Costa
Sec.Reg. para Educação e Solidariedade Social
Sra. Elisa Maria Maniquin
Sec.Reg. para as Finanças
Sr. António Helmenegildo da Costa
Sec.Reg. para Assuntos de Terras e Propriedade
Sr. Martinho Abani Elu
Sec.Reg. para a Administração
Sr. José Eta
Sec.Reg. para a Agricultura
Sr. Manuel da Costa
Sec.Reg. para a Saúde
Sr. Pedro da Cunha B da Silva
Sec.Reg. para o Comercios e Industrias